Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 10 maja 2013 10:33, odsłon: 483

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

16 maja 2013 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 15:00

(Sułkowice, Rynek 6)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych Gminy za rok 2012.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice za rok 2012.
 10. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej za rok 2012 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy w 2012 r.
 12. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
 13. Organizacja Dni Gminy Sułkowice.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sułkowice Księdzu Kanonikowi Aleksandrowi Zemle;
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.;
  3. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r.;
  4. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Sułkowice w roku budżetowym 2013;
  5. zmian w Statucie Gminy;
  6. odpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej w Biertowicach;
  7. zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, z przeznaczeniem na teren rekreacyjny;
  8. zakupu nieruchomości gruntowych położonych w Rudniku, z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni kolektora sanitarnego;
  9. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice;
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.