Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 14 czerwca 2013 08:18, odsłon: 524


K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:

20 czerwca 2013 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 15:00
(Sułkowice, Rynek 6)

  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Sułkowice: 
   1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułkowice za 2012 rok;
   2) odczytanie Uchwały Nr SO.II.-423/40/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice;
   3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
   4) odczytanie Uchwały Nr SO.II.-424/51/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok; 
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2012;
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2012.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.;
   2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013 r.;
   3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej (wózka jezdnego do transportu pacjentów oraz dwóch sztuk pomp infuzyjnych) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
   4) ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Komunikaty i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.