Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
wtorek, 18 czerwca 2013 11:26, odsłon: 517

Sułkowice, dnia 17.06.2013 r.

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.02.2013 r. wpłynął wniosek Pana Paweł Maj, P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice

Mając na uwadze, postanowienie znak: GP.6220.1.2013 z dnia 11.04.2013 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak: 00.4240.1.126.2013.ASł z dnia 04.04.2013r) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach (znak: PSE.NZ-420/19/13 z dnia 27.03.2013 r.), przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.06.2013 r. przedłożono Raport o oddziaływaniu na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Sułkowice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 19.06.2013r. do 10.07.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania od 8:00 do 14:00

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie niniejsze zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach www.sulkowice.pl BIP oraz tablicach ogłoszeń UM w Sułkowicach i w Biertowicach.