Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyprawka szkolna 2013/2014 Drukuj Email
poniedziałek, 29 lipca 2013 10:54, odsłon: 1324

Sułkowice, 29 lipca 2013 r.

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych od 16 sierpnia do 4 września 2013 r. - do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Zwrotu środków będzie dokonywać się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników (faktura, rachunek), do wysokości wartości udzielonej pomocy.


Wyprawka szkolna 2013/2014

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 12 lipca 2013 r. Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) uprzejmie informuję, że wnioski rodziców o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników będzie można składać - w terminie od 16 sierpnia do 4 września 2013 r. - do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

1. Programem w roku 2013 będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach:

1) I - III i V szkoły podstawowej,

2) II szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,

3) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1) kryterium dochodowe:

a) dla uczniów klasy I szkoły podstawowej - gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 539,- zł netto, zgodnie z w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

b) dla uczniów (z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej), gdy dochód netto na osobę nie przekracza 456,- zł netto, zgodnie z w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy i decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;

3) posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizujących kształcenie w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

3. Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników rodzic (spełniający kryterium dochodowe) winien dołączyć:

1) właściwe zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

a) zaświadczenie z zakłady pracy o wysokości dochodu netto,

b) zaświadczenie z Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

c) oświadczenie osoby niepracującej a niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy o nieosiąganiu dochodu,

d) zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

e) odcinek otrzymywanej renty/emerytury lub decyzja ZUS/KRUS o ich przyznaniu,

f) dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,

g) kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, dodatku mieszkaniowego,

h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (forma opodatkowania, wysokość dochodu); w przypadku zawieszenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt;

i) inne dochody; lub

2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; lub

3) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4. W sytuacji ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia.

5. W przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

6. Zwrotu środków dokonuje się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników (faktura, rachunek), do wysokości wartości udzielonej pomocy, tj. do kwoty:

1) 225,- zł, dla ucznia:

a) klasy I-III szkoły podstawowej;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

2) 325,- zł. dla ucznia:

a) klasy V szkoły podstawowej;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

3) 350,- zł. dla ucznia:

a) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w gimnazjum;

- który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

4) 390,- zł. dla ucznia:

a) klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

5) 445,- zł. dla ucznia:

a) klasy II liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum;

b) słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasie III liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego;

6) 607,- zł dla ucznia:

a) niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w gimnazjum;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

7) 770,- zł dla ucznia:

a) niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

8) 770,- zł dla ucznia:

a) niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

9) 770,- zł dla ucznia:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum;

- który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

7. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

8. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 6 - 9 korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż:

1) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 7 i 9 - 25% kwoty 770,- zł,;

2) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 8 - 40% kwoty 770,- zł,;

3) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 6 - 50% kwoty 607,- zł.