Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 10 września 2013 08:17, odsłon: 1116

Sułkowice 10.09.2013 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice w miejscowości Harbutowice, której przedmiotem jest wyznaczenie terenów usług sportu i rekreacji - "całorocznego centrum sportowo-rekreacyjnego" w Harbutowicach - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

w dniach od 19.09.2013 r do 09.10.2013 r.

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (32 - 440 Sułkowice, Rynek 1)

w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany studium będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej Gminy Sułkowice www.sulkowice.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w dniu 04 października 2013 r.(piątek) o godzinie 9:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2013r. na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 32 - 440 Sułkowice, Rynek1

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres: Urząd Miejski w Sułkowicach; 32 – 440 Sułkowice, Rynek1.

BURMISTRZ

/-/ mgr Piotr Pułka
Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁKOWICE