Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nabór na stanowisko Podinspektor ds. organizacyjno - prawnych Drukuj Email
piątek, 31 stycznia 2014 14:27, odsłon: 1485

Sułkowice, 31 stycznia 2014 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1, 32-440 Sułkowice

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektor ds. organizacyjno - prawnych

 

1.  Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe prawnicze;
2) posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej (zatrudnienie, praktyka lub staż);
3) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa materialnego administracyjnego (m.in. ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa
o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych);
4) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy;
5) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów dotyczących samorządu gminnego: m.in. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych;
6) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa procesowego w zakresie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi;
7) znajomość zasad techniki prawodawczej;
8) umiejętność przygotowania opinii, odpowiedzi na pisma, materiałów informacyjnych i analitycznych;
9) umiejętność obsługi komputera;
10) umiejętność syntezy danych, rozwiązywania problemów;
11) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,
12) rzetelność i terminowość oraz dbałość o własny rozwój zawodowy;
13) otwartość na kontakt i budowanie relacji;
14) obywatelstwo polskie;
15) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
16) niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
17) nieposzlakowana opinia.

2.   Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
2) prawo jazdy kat. B.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udostępnianie informacji publicznej;
2) sporządzenie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie działania referatu;
3) wykonywanie zleconych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej;
4) obsługa techniczno -administracyjna wyznaczonej komisji rady miejskiej;
5) prowadzenie rejestru upoważnień burmistrza;
6) prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w wyznaczonym zakresie;
8) sporządzanie odpowiedzi na pisma z zakresu działania referatu;
9) przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących wybranej tematyki;
10) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
11) przygotowywanie umów związanych z działalnością referatu;
12) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski.

4.  Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
4) inne (dodatkowe) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”.

5. Termin  i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 01) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjno – prawnych”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 17:00.
W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.