Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ogłoszenie o zatwierdzeniu zmian MPZP w Harbutowicach Drukuj Email
czwartek, 03 lipca 2014 13:00, odsłon: 743

Ogłoszenie o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych

 

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciuprzez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jego granicach administracyjnych.

 

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:


1. siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

2. BIP-e Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

UZASADNIENIE

zakończenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jego granicach administracyjnych

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 1235, z późn. zm.) i w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Sułkowicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jego granicach administracyjnych oraz z związku z wykonaniem podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uznaje się, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jego granicach administracyjnych, została zakończona.

W związku z tym, że prognoza oddziaływania na środowisko wykonana do projektu planu miejscowego została udostępniona do opiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Myślenicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie a zawarte uwagi w odpowiednich opiniach, zarówno w zakresie zmiany planu miejscowego jak i prognozy oddziaływania na środowisko, zostały uwzględnione przed wyłożeniem projektu zmiany planu miejscowego i prognozy do publicznego wglądu, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów odrębnych, nie ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie.

W związku z brakiem wniosków zgłoszonych do ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu i uwag zgłoszonych trakcie wyłożenia do publicznego wglądu do prognozy oddziaływania na środowisko, nie ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie.

 

Podpis Burmistrza Gminy