Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ogłoszenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany MPZP - Rudnik Drukuj Email
środa, 03 września 2014 08:43, odsłon: 1336

Sułkowice, dn. 3 września 2014r.

BURMISTRZ SUŁKOWIC

 

OGŁOSZENIE
o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik - w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLVII/312/2014  z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLVII/364/10 z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLVII/312/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rudnik w Gminie Sułkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt  planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna) w dniach od 11 września 2014 r. do 1 października 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w dniach 11.09, 15.09, 19.09, w godzinach od 9:00-10:30 oraz 22.09, 24.09, 01.10,  w godzinach od 10:00-11:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2014r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.-
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Burmistrza Gminy Sułkowice:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach na Dzienniku podawczym,

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15  października  2014 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres.   

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje wyłącznie:

I. Zmianę przeznaczenia części terenów dotychczas oznaczonych następującymi symbolami: 28ZR, 31ZR, 35-36ZR, 42ZR, 57ZR, 63ZR, 65-66ZR, 3-4R, 6R, 8R,  28MU, 36ZL, KDW w rejonie 54-57MN oraz KDW w rejonie 19-24MN wynikające z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

II. Zmianę załączników graficznych (zał. nr 1 do uchwały) w zakresie linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia i oznaczeń identyfikacyjnych, oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem.

III. Zmianę tekstu planu:
1)    w § 12 w zakresie możliwości lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
2)    w § 16 w zakresie oznaczeń identyfikacyjnych terenów MU oraz przeznaczenia, zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania wyznaczonego odrębnie terenu 29MU.

IV . Zmianę granic projektu planu w zakresie terenów określonych w Uchwale  Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLVII/312/2014  z dnia 29 sierpnia 2014 r.
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dodatkowo w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.       

 

BURMISTRZ

/-/   mgr Piotr Pułka

Projekt MPZP - tekst planu

Projekt MPZP - rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - załącznik nr 3

Wzór uwagi do projektu MPZP