Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ogłoszenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany MPZP - Krzywaczka Drukuj Email
środa, 03 września 2014 08:59, odsłon: 1695

Sułkowice, dn. 3 września 2014r.

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OGŁOSZENIE
o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka - w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr  XLVII/311/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLVII/363/10 z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka - w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr  XLVII/311/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Krzywaczka w Gminie Sułkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt  planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna) w dniach od 11 września 2014 r. do 1 października 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w dniach 11.09, 15.09, 19.09, w godzinach od 9:00-10:30 oraz 22.09, 24.09, 01.10,  w godzinach od 10:00-11:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 września 2014r. o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.-

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Burmistrza Gminy Sułkowice:
- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach na Dzienniku podawczym,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15  października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub na jego adres.   
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje wyłącznie:

I. Zmiany przeznaczenia części terenów dotychczas oznaczonych następującymi symbolami: 01 RM, 98ZN, 97ZN, 26ZL1, 1 ZR, 06U1, 46MU, 1P/U, 48MU, 80MN-E, 01U2, 04R, 118ZN, 23R, 22ZN, 42MN-E, 09R, 31ZN, 07RM, 75ZN, 16R, KDL(12) w rejonie terenów 47MU, 60MU, 62MU, 60 MN-E, KDW w rejonach terenów 60MU, 09U1, 31MN-I, 61 MN-E, 51MU, 48MU, 46MU, 07U, 15MN-E, 03MN-I, 06MN-I, 22 MN-E, 23MN-E, 27MU, 17MN-I, 10U, wynikające z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu'
II. Zmiany przeznaczenia części terenów dotychczas oznaczonych następującymi symbolami: 79MN-E, 11MU, 20MN-I, wynikające z korekt wprowadzonych do projektu planu w wyniku autopoprawek
III. Zmianę załączników graficznych (zał. nr 1 do uchwały) w zakresie linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia i oznaczeń identyfikacyjnych, strefy wolnej od zabudowy mieszkaniowej wraz ze strefą ograniczonej zabudowy oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem.
IV. Zmianę tekstu planu:
1)    w § 13 ust.6,pkt. 1, lit. g w zakresie miejsc postojowych dla terenów US, US1;
2)    w § 25 ust.6, § 32 ust.6 w zakresie obsługi komunikacyjnej rejonu drogi krajowej.

V. Zmianę granic projektu planu w zakresie terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr  XLVII/311/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dodatkowo w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.       

 

 

BURMISTRZ
/-/   mgr Piotr Pułka

 

 

Projekt MPZP - tekst planu

Projekt MPZP - rysunek planu, cz. 1

Projekt MPZP - rysunek planu, cz. 2

Projekt MPZP - rysunek planu, cz. 3

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - załącznik nr 2

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP - załącznik nr 3

Wzór uwagi do projektu MPZP