Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Pomoc materialna dla uczniów Drukuj Email
czwartek, 30 kwietnia 2015 11:42, odsłon: 1288

Uchwała Nr XXII/177/08
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) -
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Wypłata świadczeń w ramach pomocy materialnej następować będzie do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/167/05 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą  od dnia 1 września 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice

Uchwała Nr XXXII/202/13 w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice

Uchwała Nr XXII/178/08 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym