Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie ustalenia, na rok budżetowy 2016, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat. Drukuj Email
czwartek, 28 stycznia 2016 14:23, odsłon: 230

Zarządzenie Nr 4/2016
Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia, na rok budżetowy 2016, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 70 a ust. 1 i 2a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym-

 zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1.  Ustala się plan dofinansowania następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1)  organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2)  przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

3)  koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4)  opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;

5)  opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

§ 2. 

1.  Działając w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, określa się specjalności
oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, które podlegają dofinansowaniu w roku budżetowym 2016. Dofinansowanie przysługuje na studia i kursy kwalifikacyjne z zakresu:

1)  organizacji i zarządzania oświatą;

2)  edukacji dla bezpieczeństwa;

3)  języka angielskiego;

4)  logopedii.

2.  Kwota dofinansowania kosztów kształcenia nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela.

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Piotr Pułka

Burmistrz Gminy Sułkowice