Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia, na rok budżetowy 2017, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, a także maksymalnej kwoty Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 00:00, odsłon: 302

Zarządzenie Nr 5/17
Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia, na rok budżetowy 2017, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat.

 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn zm.) art. 70 a ust. 1 i 2a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym-

zarządzam,co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się plan dofinansowania następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1) organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;

5) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

§ 2. 

1. Działając w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, określa się specjalności oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, które podlegają dofinansowaniu w roku budżetowym 2017. Dofinansowanie przysługuje na studia i kursy kwalifikacyjne z zakresu:

1) organizacji i zarządzania oświatą;

2) języka angielskiego;

3) fizyki;

4) biologii.

2. Kwota dofinansowania kosztów kształcenia nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez

nauczyciela.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.