Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej Drukuj Email
poniedziałek, 12 czerwca 2017 11:05, odsłon: 463

  O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5842/3 o pow. 0.0367 ha zabudowanej budynkiem użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 143,5 m2 , objętej KW  KR1Y/00077717/0.
Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach „11 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym oraz KDL-tereny komunikacji.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11 lipca 2017 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


W a r u n k i     p r z e t a r g u :

1.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 234 000 zł.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -(Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
2.    Ustala się termin złożenia pisemnej oferty do dnia 07.07.2017 r. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
3.    Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 16 380 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 07.07.2017 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
4.    Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
5.    Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu
notarialnego, traci wadium.
6.    Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego.
7.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.
Sułkowice, dnia 09.06.2017 r,