Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ogłoszenie o drugim przetargu w sprawie sprzedaży Przedszkola nr 3 Drukuj Email
piątek, 25 sierpnia 2017 11:24, odsłon: 978

 Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza

drugi pisemny przetarg nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Starowiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5842/3 o pow. 0.0367 ha zabudowanej budynkiem użytkowanym jako przedszkole, o pow. użytkowej 143,5 m2 , objętej KW  KR1Y/00077717/0.

 Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach „11 UP” – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym oraz KDL-tereny komunikacji.

 

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 02 październik 2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

W a r u n k i     p r z e t a r g u :

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 163 800 zł.
  Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -(Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
 2. Ustala się termin złożenia pisemnej oferty do dnia 26.09.2017 r. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
 3. Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 11 000 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 26.09.2017 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 75 85890006 0170 0000 0068 0016 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.
 4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
  a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu
  notarialnego, traci wadium.
 6. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy
  w formie aktu notarialnego.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

Sułkowice, dnia 25.08.2017 r,