Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Przetarg na wynajem lokali w budynku nad Zalewem Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2018 14:37, odsłon: 1630

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza pisemny przetarg ograniczony
na wynajem lokali usytuowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Sułkowice,
położonym w Sułkowicach przy ul. ks. J. Sadzika, na części nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 2086 i 2087,
o łącznej pow. 134,45 m2 objętej KW KR1Y/00016214/9
zalew rekreacyjny.

Nieruchomość zabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach UT tj.usługi turystyki  i rekreacji w zieleni. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 08.05.2018 r. o godz.1000  w budynku Urzędu Miejskiego  w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113. 

W a r u n k i    p r z e t a r g u:

1. Lokale znajdujące się w przedmiotowym budynku przeznacza się na prowadzenie działalności gastronomicznej przy istniejącym zalewie rekreacyjnym. W przedmiotowym budynku znajduje się  5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,95m2 wraz z WC dla personelu oraz toalety  publiczne.

Do obowiązków Najemcy lokali w budynku będą należały również: utrzymanie czystości i porządku, konserwacja budowli w tym pomostu, jak również utrzymanie sezonowe terenów zielonych (koszenie trawy) na terenie całego kompleksu rekreacyjnego o łącznej powierzchni 2.0614 ha.

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które zobowiążą się do zagospodarowania budynku na cele opisane w ust. 1.

3. Ustala  się  termin  zgłoszenia  uczestnictwa  w  przetargu oraz  złożenia pisemnej  oferty do dnia 30.04.2018 r. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferowaną cenę za 1 m2 lokali, nie niższą od ceny wywoławczej oraz koncepcję zagospodarowania budynku. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.

4. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 7 zł + 23% VAT. Łącznie 8,61 zł.

5. Cena wywoławcza za 1 m2 pozostałych pomieszczeń (przedsionek, komunikacja i toalety) wynosi  3 zł + 23% VAT. Łącznie 3,69 zł.

6. Opłatę miesięczną za najem budynku stanowi cena ustalona w drodze przetargu + opłata za media.

7. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony - na okres 3 lat, z możliwością  jej przedłużenia, a  szczegółowe warunki  zostaną spisane w umowie najmu.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości 700 zł , które należy wpłacić do dnia 30.04.2018 r. na konto Gminy Sułkowice, w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułkowice nr  37 8589 0006 0170 0810 0410 0009 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.

9. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone zostanie na poczet  opłat z tytułu najmu lokali, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

11. Najemca zobowiązany będzie również do zawarcia umowy z ZGK Sułkowice na wywóz nieczystości stałych w pojemnikach 1100 l .

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów  Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem ( 12 ) 273-20-75 lub 273-21-48, wewnętrzny 31.

 

Sułkowice, dnia 03 kwiecień 2018 r.