Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Drukuj Email
środa, 27 czerwca 2018 09:21, odsłon: 195

Sułkowice, dnia 27.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr XLIX/307/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1184, 1185 ,1186 (przed podziałem dz. nr 266/1), 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 256/14, 266/3, 256/4.

 

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został na załączniku graficznym do Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLIX/307/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., granatową przerywaną linią.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1,

- ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy,

w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Gminy Sułkowice

/-/ mgr Piotr Pułka