Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 13 lutego 2019 15:57, odsłon: 447

ZARZĄDZENIE NR 18/19
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) –

zarządzam, co następuje:


§ 1.


1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia św. Mikołaja w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56, 32-440 Sułkowice.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułkowice, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.


§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Artur Grabczyk

 

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikiem

Klauzula informacyjna