Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Konkurs na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce Drukuj Email
środa, 13 lutego 2019 15:15, odsłon: 401

ZARZĄDZENIE NR 19/19
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) –


zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce; 32-442 Krzywaczka 41.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułkowice, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.


§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ

Artur Grabczyk

 

Pełna treść Zarządzenia wraz z Załącznikiem

Klauzula informacyjna