Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)VII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 29 marca 2019 11:42, odsłon: 360

K O M U N I K A T
Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że VII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

4 kwietnia 2019 r.  (czwartek) o godz. 16:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad VI sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności SOK za 2018 r.
5.    Sprawozdanie z działalności GBP za 2018 r.
6.    Sprawozdanie z działalności OPS za 2018 r.
7.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
8.    Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sułkowice na lata 2018-2020.
9.    Sprawozdanie z realizacji Programu oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Sułkowice. 
10.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
12.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2)    wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach;
3)    zmiany Uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
4)    wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;
5)    zmiany uchwały Nr XLIX/305/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów;
6)    zmiany uchwały Nr XLIX/307/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice;
7)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik;  
8)    zmiany Uchwały Nr L/321/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału i nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, z przeznaczeniem pod drogę gminną; 
9)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
10)    wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice;
11)    przyjęcia ,,Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2019”.
15.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Komunikaty i informacje.
17.     Zamknięcie obrad sesji.

Wiecej informacji na temat sesji znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej