Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)VII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 29 marca 2019 11:42, odsłon: 1485

K O M U N I K A T
Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że VII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

4 kwietnia 2019 r.  (czwartek) o godz. 16:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad VI sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności SOK za 2018 r.
5.    Sprawozdanie z działalności GBP za 2018 r.
6.    Sprawozdanie z działalności OPS za 2018 r.
7.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
8.    Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sułkowice na lata 2018-2020.
9.    Sprawozdanie z realizacji Programu oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Sułkowice. 
10.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
12.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2)    wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach;
3)    zmiany Uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
4)    wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;
5)    zmiany uchwały Nr XLIX/305/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów;
6)    zmiany uchwały Nr XLIX/307/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice;
7)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik;  
8)    zmiany Uchwały Nr L/321/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału i nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, z przeznaczeniem pod drogę gminną; 
9)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
10)    wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice;
11)    przyjęcia ,,Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2019”.
15.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Komunikaty i informacje.
17.     Zamknięcie obrad sesji.

Wiecej informacji na temat sesji znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej