Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)VIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 10:41, odsłon: 1335

K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że VIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 kwietnia 2019 r.  (wtorek) o godz. 15:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 


Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad VII sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych gminy za 2018 r.
5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii za rok 2018  w Gminie Sułkowice.
6.    Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
7.    Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z pracy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
8.    Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020 za rok 2018.
9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
10.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
11.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady  Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych realizowanych za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;
4)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku;
5)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach;
6)    określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Sułkowice”;
7)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
8)    przyjęcia „Regulaminu Zalewu Rekreacyjnego w Sułkowicach”;
9)    nabycia w formie darowizny udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w Sułkowicach, z przeznaczeniem pod drogę gminną;
10)    nabycia na własność Gminy Sułkowice części nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach, zajętej pod drogę;
11)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice;
12)    sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej własność Gminy Sułkowice;
13)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice;
14)    wprowadzenia zmian w Statucie Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Komunikaty i informacje.
16.     Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie informacji Publicznej.