Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 21 czerwca 2019 09:35, odsłon: 1144

K O M U N I K A T

 

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

 

27 czerwca 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji.

4. Przyjęcie protokołu obrad X uroczystej sesji.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

10. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

11. Rozpatrzenie i debata nad „Raportem o stanie Gminy Sułkowice”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Sułkowice.

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2018 rok i informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice:

1)   odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-423/49/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sułkowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sułkowice;

2)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

3)   odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-424/32/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice za 2018 rok;

4)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2018;

5)   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2018.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r.;

2)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r.;

3)      przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach;

4)      przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16. Komunikaty i informacje.

17.Zamknięcie obrad sesji.

 

Więcej Informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.