Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)ULGA PODATKOWA NA CELE TERMOMODERNIZACYJNE Drukuj Email
piątek, 05 lipca 2019 07:20, odsłon: 362

ulga podatkowa na cele termomodernizacyjneWielu z nas realizuje obecnie docieplenia budynków mieszkalnych. W związku z tym warto pamiętać o uldze podatkowej na cele termomodernizacyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów), wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

UWAGA! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Odliczeniu od podstawy obliczenia podatku będą podlegały wydatki poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, (do 100% poniesionych wydatków) nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Warunkiem, koniecznym jest zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Wydatki podlegające odliczeniu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Szczegółowy zakres wydatków na poszczególne materiały budowlane, urządzenia i usługi objęte ulgą określono w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR).

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy(PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28), w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Pomoc na termomodernizację budynku można uzyskać również korzystając z programu: „Czyste Powietrze” - celem programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Formą dofinansowania może być dotacja i/lub pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.