Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko Drukuj Email
czwartek, 26 stycznia 2012 21:20, odsłon: 724

Sułkowice, dnia 26.01.2012 r.


GP.6220.14.2011

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15.07.2011 r. (uzupełniony 19.07.2011r) wpłynął wniosek Pana Przemysława Jarosik, Firma „EXPRES PLUS” Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zadaszeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice.”

Mając na uwadze, postanowienie znak: GP.6220.14.2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak: OO.4240.379.2011.RO z dnia 06.08.2011r) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach (znak: PSE.NZ-420/146/11 z dnia 09.08.2011 r, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.01.2012 przedłożono Raport o oddziaływaniu na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Sułkowice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 27.01.2012r. do 17.02.2012r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania od 8:00 do 14:00
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie niniejsze zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach www.sulkowice.pl BIP oraz tablicy ogłoszeń UM w Sułkowicach.