Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania "Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice" na rok szkolny 2012/2013. Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 15:13, odsłon: 315

OR. 0050.31.2012

Zarządzenie Nr 31/2012
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia do stosowania "Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice" na rok szkolny 2012/2013.

Na podstawie art. 5 ust. 7, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 33, poz. 176) oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26 poz. 232), oraz uchwały Nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice –

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania "Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice" na rok szkolny 2012/2013 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik - Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2012/2013