Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XX sesja Rady Miejskiej Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 15:54, odsłon: 428

 K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XX sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:

26 kwietnia 2012 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz.15:00
(Sułkowice, Rynek 6)

Obrady XX sesji poprzedzone będą wizytacją terenu budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach, o godz. 14:00


Porządek obrad:
  
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych Gminy za rok 2011.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice za rok 2011. 
9. Przedstawienie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sułkowice za rok 2011 wraz z prognozą na rok 2012”.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
     1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r.;
     2) zmiany Uchwały Nr XVI/78/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice;
     3) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
     4) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020;
     5) zmiany uchwały Nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności;
     6) zamiany działek położonych w Biertowicach;
     7) zakupu części parceli gruntowej 412/3 położonej w Krzywaczce, zajętej pod drogę gminną;
     8) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Sułkowicach, stanowiącej własność Gminy Sułkowice.
11.   Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
12. Wolne wnioski.  
13. Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.