Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:25, odsłon: 1151

 

Usługa: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-11 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Podanie o spisanie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka.
 2. Karta statystyczna wydana przez lekarza obecnego przy porodzie.
 3. Odpis skrócony (oryginał) aktu:
  1. małżeństwa rodziców - gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim;
  2. urodzenia matki dziecka - gdy matka dziecka jest panną;
  3. małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie - gdy matka dziecka jest rozwiedziona;
  4. małżeństwa matki dziecka oraz odpisu aktu zgonu męża - gdy matka dziecka jest wdową.
 4. Dowody osobiste rodziców dziecka - do wglądu.
Z przedstawionych odpisów aktów zostanie sporządzona kserokopia, a oryginały zwrócone klientowi.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
    11,00 zł od czynności urzędowej.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – około 30 minut.
Podstawa prawna:
 1. Art. 11, 38, 39, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
 2. Art. 62, 88 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od niniejszych czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Na podstawie przedstawionych dokumentów sporządzony zostanie protokół zgłoszenia urodzenia noworodka w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla osoby zgłaszającej, 1 egzemplarz do akt i 1 egzemplarz dla Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Na podstawie przesłanego protokołu Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka sporządza akt urodzenia i odwrotnie przesyła 3 egzemplarze odpisów aktu urodzenia, które klient odbiera w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sułkowicach.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązany jest w pierwszej kolejności ojciec dziecka, matka, jeżeli stan zdrowia jej na to pozwala, osoba obecna przy porodzie.

Formularze wniosków do pobrania: