Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
poniedziałek, 26 listopada 2012 17:32, odsłon: 587

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 listopada 2012 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 15.00

(Sułkowice, Rynek 6)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Uzupełnienie informacji na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.
 7. Uzupełnienie informacji na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne.
 8. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 9. Informacja Starosty na temat zamierzonych inwestycji Powiatu na terenie Gminy Sułkowice w 2013 roku oraz możliwości współpracy w latach następnych.
 10. Interpelacje i zapytania – odpowiedzi.
 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2012.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2011/2012.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r.;
  2. zmiany Uchwały Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice;
  3. podziału gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  4. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013";
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2013;
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  8. zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013;
  9. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.