Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Rejestr działalności regulowanej
Rejestr działalności regulowanej - informacje Drukuj Email
wtorek, 21 lutego 2012 10:27

Do przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych w gminie Sułkowice

Działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest (zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice tworzy i prowadzi Burmistrz Gminy Sułkowice.

Przedsiębiorcy, którzy po wejściu z życie nowelizacji ustawy chcą stanąć do przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice, obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Wniosek o wpis

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1) nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł; zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2);

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Gminy Sułkowice, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 (pok. nr 115) oraz na stronie internetowej www.sulkowice.pl

 

Uwaga!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych) nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

 

Formularze do pobrania:

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej DOC   PDF

 

Oświadczenie DOC    PDF