Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
czwartek, 19 lutego 2015 16:20

Sułkowice, 19.02.2015 r.

 

GP.6220.6.2014

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 

 

postanowiono
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków  w Biertowicach/"

Więcej…
 
Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2015 16:26

Sułkowice, 06.02.2015 r.

 

GP.6220.5.2014

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

 

 

postanowiono
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

  

 

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO USŁUGOWEGO ŚLUSARSTWA ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI ORAZ CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2015 16:25

Sułkowice, 06.02.2015 r.

GP.6220.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 29.01.2015 r., skorygowany w dniu 04.02.2015 r.,

Pana Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2, pełnomocnika

Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236,

32-440 Sułkowice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Projekt sieci wodociągowej oraz zbiornika wodnego o poj. 200 m3 w miejscowości Harbutowice"

Więcej…
 
Zawiadomienie o uzupełnieniu i skorygowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
poniedziałek, 12 stycznia 2015 18:03

Sułkowice, 12.01.2015 r.

GP.6220.5.2014


ZAWIADOMIENIE
o uzupełnieniu i skorygowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 267), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zawiązku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 05.12.2014 r. (data wpływu 09.12.2014 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 05.01.2015 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną."
zlokalizowanego na działce nr 1531/2 położonej w Sułkowice, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1531/2, 1532, 1531/1, 1535/3, 1529 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice;
którego inwestorem jest Pan Wiesław Stręk zam. 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
środa, 31 grudnia 2014 13:17

Sułkowice, 31.12.2014 r.

GP.6220.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 30.12.2014 r. (data wpływu 31.12.2014 r.) Pana Marka Brenneisen,
33-300 Nowy Sącz, ul. Hallera 17/18, pełnomocnika
Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., Biertowice 236,
32-440 Sułkowice,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Krzywaczka i częściowo Biertowice /do oczyszczalni ścieków w Biertowicach/"

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających ... Drukuj Email
środa, 26 listopada 2014 12:18

Sułkowice, 26.11.2014 r.

GP.6220.5.2014


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 20.11.2014 r.
Pana Wiesława Stręk; 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 226
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa budynku produkcyjno usługowego ślusarstwa artystycznego wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalną.”
zlokalizowanego na działce nr 1531/2 położonej w Sułkowice, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1531/2, 1532, 1531/1, 1535/3, 1529 położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych Drukuj Email
piątek, 31 stycznia 2014 14:34

Sułkowice, dnia 31.01.2014 r.

Nasz znak: GP.7321.2.2013

 

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OGŁOSZENIE 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ... Drukuj Email
poniedziałek, 28 października 2013 16:58

Sułkowice, dnia 25.10.2013 r.

GP.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28.10.2013 r., na wniosek Pana Tadeusza Ryś - Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie znak: SKO.Oś/4170/61/2013 z dnia 17.06.2013 r. zaskarżonej decyzji znak: GP.6220.13.2012 z dnia 07.02.2013 r. po ponownym rozpoznaniu, wydana została decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p/n:

"ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ"

zlokalizowanego na działce nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

 

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
poniedziałek, 07 października 2013 15:45

Sułkowice, dnia 07.10.2013 r.

GP.6220.13.2012

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że w związku z wydaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie znak: SKO.Oś/4170/61/2013 z dnia 17.06.2013 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Urzędu Miejskiego w Sułkowicach znak: GP.6220.13.2012, z dnia 07.02.2013 r., zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

"ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ"

zlokalizowanego na działce nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice

z wniosku Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 07.10.2013 r.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 10