Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .... Drukuj Email
środa, 21 sierpnia 2013 14:37

Sułkowice, dnia 21.08.2013 r.

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.08.2013 r., na wniosek Pana Pawła Maj, P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Zakład produkcyjny z magazynem surowców, zapleczem kontroli jakości oraz zapleczem socjalnym"

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
poniedziałek, 05 sierpnia 2013 13:04

Sułkowice, dnia 05.08.2013 r.

GP.6220.1.2013

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

Więcej…
 
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
wtorek, 18 czerwca 2013 11:26

Sułkowice, dnia 17.06.2013 r.

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.02.2013 r. wpłynął wniosek Pana Paweł Maj, P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .... Drukuj Email
piątek, 24 maja 2013 14:06

Sułkowice, dnia 24.05.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21.05.2013 r., na wniosek Pana Ryś - Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"A. Budynek socjalny,

B. Budynek magazynu płyt wiórowych do produkcji mebli;

C. Budynek magazynu ślusarni",

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4, 60/1 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Drukuj Email
poniedziałek, 13 maja 2013 14:10

Sułkowice, dnia 10.05.2013 r..

GP.6220.14.2012

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

A. BUDYNEK SOCJALNY

B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI

C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 0/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 13.05.2013r.

 
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Drukuj Email
czwartek, 11 kwietnia 2013 20:01

Sułkowice, dnia 11.04.2013 r.

GP.6220.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

zlokalizowanego na działce nr ewid. 39 w Biertowicach, gmina Sułkowice,

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr ewid. 39 w Biertowicach, gmina Sułkowice,

 

z wniosku Pana Pawła Maj P.P.H.U. FROST, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 11.04.2013r.

 
Obwieszczenie o udostępnieniu uzupełnienia raportu. Drukuj Email
czwartek, 21 marca 2013 12:54

Sułkowice, dnia 20.03.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.12.2012r. (uzupełniony 08.01.2013r) wpłynął wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY

B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI

C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
czwartek, 14 marca 2013 10:01

Sułkowice, dnia 13.03.2013r

GP.6220.1.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia  się,

że na wniosek z dnia 19.02.2013 r (data wpływu 20.02.2013 r ) uzupełnionego 12.03.2013 r  Pana Pawła Maj  P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska; 32-440 Sułkowice, Biertowice 259  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

"Zakład produkcyjny z magazynem surowców, zapleczem kontroli jakości oraz zapleczem socjalnym."

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. .... Drukuj Email
piątek, 08 lutego 2013 15:09

 

Sułkowice, dnia 08.02.2013 r.

Znak: GP.6220.13.2012

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07.02.2013 r., na wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:
ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ
zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 10