Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach .... Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2013 23:55

 

Sułkowice, dnia 06.02.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.12.2012 r. (uzupełniony 08.01.2013r) wpłynął wniosek Pana Tadeusz Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY
B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI
C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

Więcej…
 
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2013 16:29

Sułkowice, dnia 22.01.2013 r.

GP.6220.14.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

A. BUDYNEK SOCJALNY

B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI

C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Ogłoszenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko.... Drukuj Email
czwartek, 03 stycznia 2013 21:08

Sułkowice, dnia 02.01.2013 r.

GP.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 47 („instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli") Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ

zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku: Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 21 grudnia 2012 19:20

 

Sułkowice, dnia 21.12.2012 r.

GP.6220.14.2012

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 20.12.2012 r Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

A. BUDYNEK SOCJALNY
B. BUDYNEK MAGAZYNU PŁYT WIÓROWYCH DO PRODUKCJI MEBLI
C. BUDYNEK MAGAZYNU ŚLUSARNI

zlokalizowanego na działkach nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 61/1, 61/2, 60/4 i 60/1 położone w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 07 grudnia 2012 22:07

Sułkowice, dnia 07.12.2012 r.

GP.6220.13.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 06.12.2012 r Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ

zlokalizowanego na działkach nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: "Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI" Drukuj Email
czwartek, 29 listopada 2012 14:06

Sułkowice, dnia 29.11.2012 r.

Znak: GP.6220.8.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.11.2012 r., na wniosek Pani Iwony Napierała-Piątkowska, 64-000 Kościan, ul. Nacławska 11C/15 - pełnomocnika Inwestora: Gmina Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice - etap VI"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach i w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załączniki 1-8);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach i w Harbutowicach, gmina Sułkowice (załączniki 1-8);

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 19 września 2012 13:35

Sułkowice, dnia 19.09.2012 r.

GP.6220.14.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14.09.2012 r., na wniosek Pana Przemysława Jarosik, Firma "EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zdarzeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 Sułkowice."

zlokalizowanego na działkach nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632" Drukuj Email
środa, 23 maja 2012 14:48

Sułkowice, dnia 23.05.2012 r.

GP.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.05.2012 r., na wniosek Pana Rafała Kaźmierczak 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI

ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632",

zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 3632 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap IVa" Drukuj Email
wtorek, 15 maja 2012 12:50

Sułkowice, dnia 15.05.2012 r.

Znak: GP.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.05.2012 r., na wniosek Pana Daniela Danilewski, GAIA Nauki o Ziemi i Ochronie Środowiska, 31-276 Kraków, ul. Opolska 33/240; pełnomocnika Inwestora: Burmistrza Sułkowic, 32-440 Sułkowice Rynek 1; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach - etap IVa"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 10