Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa wyciągu narciarskiego Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2012 13:47

Sułkowice, dnia 12.04.2012 r.

GP.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.04.2012 r., na wniosek Pana Wiesława Małysa „SZKLANA GÓRA" Wiesław WAŚ Wiesław MAŁYSA s.c. 32-052 Radziszów, ul. Przemysłowa wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
(DOLNA I GÓRNA STACJA) I INFRASTRUKTURA"

zlokalizowanego na działkach położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 1;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 2

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa stacji paliw w Biertowicach Drukuj Email
piątek, 06 kwietnia 2012 12:37

Sułkowice, dnia 05.04.2012 r.

GP.7624-6/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.03.2012 r., na wniosek Pana Piotra Kociołek; AGP-1 s.c. Piotr Kociołek & Joanna Balasińska; 53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/28 działającego z upoważnienia Inwestora: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice."

zlokalizowanego na działkach nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Ogłoszenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko.... Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2012 16:43

 

 Sułkowice, dnia 05.04.2012 r.

GP.6220.3.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap IVa"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

Więcej…
 
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko .... Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2012 13:30

 

Sułkowice, dnia 29.03.2012 r.

GP.6220.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO z przeznaczeniem na: "TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI MEBLI Z ELEMENTAMI SZKLANYMI Z WEWNĘTRZNYM GRAWERUNKIEM LASEROWYM"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku Pana Tadeusz Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH ; 32-442 Krzywaczka 487

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2012 13:28

Sułkowice, dnia 02.04.2012r

GP.6220.2.2011

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWIE WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI

ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632",

zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ... Drukuj Email
piątek, 30 marca 2012 13:58

Sułkowice, dnia 30.03.2012 r.

GP.6220.5.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ( DOLNA I GÓRNA STACJA) I INFRASTRUKTURA

zlokalizowanego na działkach położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 1;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 2

z wniosku Pana Wiesława Małysa „SZKLANA GÓRA" Wiesław WAŚ Wiesław MAŁYSA s.c. 32-052 Radziszów, ul. Przemysłowa

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
piątek, 23 marca 2012 07:52

Sułkowice, dnia 22.03.2012 r.

GP.6220.5.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.03.2012 r

Pana Wiesława Małysa „SZKLANA GÓRA" Wiesław WAŚ Wiesław MAŁYSA s.c.

32-052 Radziszów, ul. Przemysłowa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO
WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ( DOLNA I GÓRNA STACJA)
I INFRASTRUKTURA

zlokalizowanego na działkach położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 1;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 2 ;

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa stacji paliw w Biertowicach Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2012 09:20

Sułkowice, dnia 09.03.2012r

GP.7624-6/10

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice."
zlokalizowanego na działkach nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
z wniosku Pana Piotra Kociołek; AGP-1 s.c. Piotr Kociołek & Joanna Balasińska; 53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/28 działającego z upoważnienia Inwestora: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock zostało zakończone.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..... Drukuj Email
środa, 15 lutego 2012 11:26

Sułkowice, dnia 09.02.2012 r.

GP.6220.3.2012

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25.01.2012 r. (data wpływu 07.02.2012 r.) Pana Daniela Danilewski, GAIA Nauki o Ziemi i Ochronie Środowiska, 31-276 Kraków, ul. Opolska 33/, pełnomocnika

Inwestora: Burmistrza Sułkowic, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

„Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap IVa"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 10