Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Decyzje środowiskowe
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..... Drukuj Email
wtorek, 07 lutego 2012 12:04

Sułkowice, dnia 06.02.2012 r.

GP.6220.2.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 20.01.2012 r (data wpływu 25-01-2012) uzupełnionego dnia 03.02.2012r. Pana Tadeusza Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO
z przeznaczeniem na:
"TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI MEBLI Z ELEMENTAMI SZKLANYMI Z WEWNĘTRZNYM GRAWERUNKIEM LASEROWYM"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko Drukuj Email
czwartek, 26 stycznia 2012 21:20

Sułkowice, dnia 26.01.2012 r.


GP.6220.14.2011

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15.07.2011 r. (uzupełniony 19.07.2011r) wpłynął wniosek Pana Przemysława Jarosik, Firma „EXPRES PLUS” Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zadaszeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice.”

Więcej…
 
Postanowienie w sprawie zajęcia stanowiska o etapowej oraz braku zmian warunków realizacji przedsięwzięcia - Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”. Drukuj Email
wtorek, 03 stycznia 2012 15:20

Sułkowice, dnia 02.01.2012 r.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 124 i 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


po rozpatrzeniu


wniosku z dnia 28 grudnia 2011 roku (data wpływu 29.12.2011 r.) Pana mgr inż. Leszka Schumacher PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PROJEKTOWE „KOMBUD - PROJEKT” 32-435 Zawadka 72 ( pismo znak: KP/140/XII/2011 ), działającego w imieniu Inwestora: Gmina Sułkowice, siedziba: 32-440 Sułkowice, ul. Rynek 1; w sprawie zajęcia stanowiska o etapowej realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz braku zmian warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2008 r., znak: GP.7624-12/07, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”.

postanawiam

stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 14.01.2008 r., znak: GP.7624-12/07, dotyczącej przedsięwzięcia: „Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”.


Uzasadnienie


(...)
Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.01.2012r.

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: „ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ, POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII GRAWEROWANIA WEWNĘTRZNEGO” Drukuj Email
środa, 21 grudnia 2011 14:43

Sułkowice, dnia 21.12.2011 r.

GP.6220.18.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.12.2011 r., na wniosek Pana Tadeusza Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ, POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII GRAWEROWANIA WEWNĘTRZNEGO"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1 i 60/2 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1 i 60/2 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 – 17.00 w poniedziałki

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na srodowisko .... Drukuj Email
piątek, 09 września 2011 13:08

Sułkowice, dnia 05.09.2011 r.

GP.6220.14.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysław Jarosik, Firma „EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5.

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zdarzeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice."
Zlokalizowanego na działkach nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
poniedziałek, 25 lipca 2011 16:19

Sułkowice, dnia 25.07.2011r

GP.6220.14.2011

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 14.07.2011 r (data wpływu 15.07.2011 r.) uzupełnionego 19.07.2011 r. Pana Przemysław Jarosik, Firma ?EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicaza 5

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

?Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zadaszeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice."

zlokalizowanego na działkach nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 10