Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Wykaz lokali usytuowanych w przyziemiu budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w użyczenie na rzecz PZER (przedłużenie dotychczasowych umów). Drukuj Email
czwartek, 12 września 2019 13:07

WYKAZ

 

lokali usytuowanych w przyziemiu budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w użyczenie na rzecz PZER (przedłużenie dotychczasowych umów).

 

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).


 

Sułkowice, dnia 09.09.2019 r.

Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i OŚ Tel. (12) 273-20-75.

 

Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf.

 

 
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Drukuj Email
czwartek, 05 września 2019 10:38

Sułkowice, dnia 05.09.2019 r.

GP.6220.4.2019


OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)


Burmistrz Gminy Sułkowice

podaje do publicznej wiadomości


że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, Gmina Sułkowice” zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1, nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w ww. sprawie.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 5 marzec 2020 r.


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułkowicach oraz na BIP Gminy Sułkowice.

 
Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta Drukuj Email
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 16:41

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umów). Drukuj Email
piątek, 23 sierpnia 2019 11:30

Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umów).

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
środa, 14 sierpnia 2019 12:56

.Sułkowice, 14.08.2019r


GP.6220.4.2019ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 05.08.2019 r Pracowni Inżynierskiej „PRO – DM”, Pani Iwony Gryglak, Droginia 386, 32-400 Myślenice – pełnomocnika, wnioskodawcy ***
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:


„Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice”


zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1 położonych w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice
oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 281,158,9/1, położone w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice.

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 64, art. 77, ust. 1 art. 78, ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Gminy Sułkowice po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie;
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach;
- Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.162.) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]
Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 14.08.2019 r.

*** dane niedostępne / zastrzeżone z uwagi na ochronę danych osobowych

 
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sułkowicach. Drukuj Email
środa, 07 sierpnia 2019 07:58

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach, przy ul. Wolności, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 6426/1 o pow. 0.0106 ha, 6425 o pow. 0.0055 ha, 6424 o pow. 0054 ha, niezabudowanej, objętej KW KR1Y/00047945/8.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się wterenach „ZL” – tereny lasów. Nieruchomość ta posiada wydłużony wieloboczny kształt. Teren w większości płaski.

 

Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf.

 
Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych Drukuj Email
piątek, 02 sierpnia 2019 14:58

 

Sułkowice, 2 sierpnia 2019 r.

  

Burmistrz Gminy Sułkowice

 

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załacznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Wyniki naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji Drukuj Email
piątek, 02 sierpnia 2019 13:19

Sułkowice, 2 sierpnia 2019 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach 
Rynek 1
32-440 Sułkowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

na stanowisko

 

Inspektor/Podinspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty. 

 

 

Więcej…
 
Wyniki naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych Drukuj Email
piątek, 02 sierpnia 2019 12:14

Sułkowice, 2 sierpnia 2019 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach 
Rynek 1
32-440 Sułkowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

na stanowisko

 

Inspektor/Podinspektor ds. inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty. 

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 30