Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
poniedziałek, 07 października 2013 15:45

Sułkowice, dnia 07.10.2013 r.

GP.6220.13.2012

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że w związku z wydaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie znak: SKO.Oś/4170/61/2013 z dnia 17.06.2013 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Urzędu Miejskiego w Sułkowicach znak: GP.6220.13.2012, z dnia 07.02.2013 r., zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

"ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ"

zlokalizowanego na działce nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 60/3 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice

z wniosku Pana Tadeusza Ryś, Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 07.10.2013 r.

 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 10 września 2013 08:17

Sułkowice 10.09.2013 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice w miejscowości Harbutowice, której przedmiotem jest wyznaczenie terenów usług sportu i rekreacji - "całorocznego centrum sportowo-rekreacyjnego" w Harbutowicach - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

w dniach od 19.09.2013 r do 09.10.2013 r.

w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (32 - 440 Sułkowice, Rynek 1)

w godzinach urzędowania.

Więcej…
 
Rozpatrzenie uwag do projektów MPZP dla Krzywaczki i Rudnika Drukuj Email
piątek, 06 września 2013 14:25

 Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach można zapoznać się z zarządzeniami Burmistrza Gminy Sułkowice

w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Krzywaczka oraz Rudnik.

Dokumenty udostępnione zostaną do wglądu w godzinach pracy Urzedu
w pokoju 116 (I piętro).

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .... Drukuj Email
środa, 21 sierpnia 2013 14:37

Sułkowice, dnia 21.08.2013 r.

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.08.2013 r., na wniosek Pana Pawła Maj, P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Zakład produkcyjny z magazynem surowców, zapleczem kontroli jakości oraz zapleczem socjalnym"

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drukuj Email
wtorek, 13 sierpnia 2013 09:50

Sułkowice, dn. 13.08.2013 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych w zakresie zapisów ustaleń planu umożliwiających realizację usług publicznych, w tym przedszkola, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 113MU.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Radę Miejskiej w Sułkowicach  Nr XXXII/206/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych przyjętego Uchwałą Nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu 30.08.2012 roku (Dz. U z dnia 19 września 2012 r., poz. 4573) w zakresie części tekstowej planu –

Więcej…
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drukuj Email
wtorek, 06 sierpnia 2013 10:46

Sułkowice, dnia 6 sierpnia 2013 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały XXXV/223/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych przyjętego Uchwałą Nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu 30.08.2012 roku (Dz. U z dnia 19 września 2012 r., poz. 4573).

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
poniedziałek, 05 sierpnia 2013 13:04

Sułkowice, dnia 05.08.2013 r.

GP.6220.1.2013

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej i materiałów promocyjnych Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2013 14:18

loga

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację operacji:
"Promocja Gminy Sułkowice  poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej i materiałów promocyjnych - kluczem do odkrycia jej walorów turystyczno - rekreacyjnych"
 współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

 

Wzór oferty

 
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
wtorek, 18 czerwca 2013 11:26

Sułkowice, dnia 17.06.2013 r.

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.02.2013 r. wpłynął wniosek Pana Paweł Maj, P.P.H.U. Frost, Astra Vernici Polska, Biertowice 259, 32-440 Sułkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z MAGAZYNEM SUROWCÓW, ZAPLECZEM KONTROLI JAKOŚCI ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

zlokalizowanego na działce nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 39 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 25 z 30