Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Drukuj Email
środa, 14 grudnia 2016 15:30

Sułkowice, 14.12.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
poniedziałek, 28 listopada 2016 17:08

Sułkowice, 28.11.2016 r.

GP.6220.13.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 07.11.2016 r. (data wpływu 08.11.2016 r.) Pani Anny Musiał, 32-031 Mogilany, Chorowice 144, pełnomocnika

Wnioskodawcy: FROST Paweł Maj, 32-440 Sułkowice, Biertowice 259

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa budynku magazynowo - handlowo - produkcyjnego i usługowego”

 

zlokalizowanego na działce nr 23 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1),

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 23 położoną w Biertowicach, gmina Sułkowice (załącznik 1).

 

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umowy) Drukuj Email
wtorek, 08 listopada 2016 14:52

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy (przedłużenie umowy)

 

Pełna treść ogłoszenia

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
poniedziałek, 24 października 2016 15:10

 

Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Pełna treść ołoszenia w formacie pdf

 
Zawiadomienie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Drukuj Email
piątek, 21 października 2016 13:47

Sułkowice, 21.10.2016 r.

GP.6220.10.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn.zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z poźn. zm) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10.10.2016 r. (data wpływu 13.10.2016 r.)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że w dniu 20.10.2016 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy. Drukuj Email
środa, 12 października 2016 10:31

W Y K A Z  
nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem wynajmu i dzierżawy (przedłużenie umowy).

TREŚĆ

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
wtorek, 04 października 2016 08:44

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z poźn. zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 20.09.2016 r. (data wpływu 22.09.2016 r.) Pana Marcina Kita, 34-600 Limanowa, ul. Marsów 2, pełnomocnika
Wnioskodawcy: ZGK Sułkowice Sp. z o. o.,
                         32-440 Sułkowice, Biertowice 236
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka”

 

Pałna treść zawiadomienia.

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
piątek, 16 września 2016 14:07

Sułkowice, 16.09.2016 r.

GP.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.09.2016 r., na wniosek Pana  Dariusza Bednarczyka, Biuro Inżynierskie BTB, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków - pełnomocnika: Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych Drukuj Email
wtorek, 06 września 2016 14:38

Sułkowice, dnia 6 września 2016 r.

Znak  OR.502.1.2016   

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W  związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Zamawiający:  Gmina Sułkowice

 32-440 Sułkowice, Rynek 1

Przedmiot i zakres  zamówienia:Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 26