Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Drukuj
poniedziałek, 07 stycznia 2019 12:14, odsłon: 710

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w dziedzinach:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- zgodnie z „Programem współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” - przyjętym uchwałą Nr LIV/340/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r.

 


§ 1.

Rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest wspieranie zadań z zakresu:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych oraz organizacji imprez i zawodów sportowych, w tym prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, udział w rozgrywkach, zawodach sportowych.

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
1) organizowania spotkań konsultacyjno-integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;
2) organizowania sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Sułkowice.

3. Działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 r. wynosi łącznie 280.000,00 zł, w tym:

1) określonych w § 1 ust. 1 pkt 1- 242.000,00 zł;
2) określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1- 10.000,00 zł;
3) określonych w §1 ust. 2 pkt. 2- 15.000,00 zł;
4) określonych w § 1 ust. 3- 13.000,00 zł.

§ 3.

Zasady przyznawania dotacji

1. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, podejmuje Burmistrz Gminy Sułkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Opinia Komisji Konkursowej ma dla Burmistrza charakter doradczy i konsultacyjny.

3. Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokości dotacji przyznanej Zarządzeniem Burmistrza podawane są do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

4. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

6. Kwota dotacji może być przyznana jednemu wnioskodawcy lub podzielona pomiędzy dwóch lub więcej wnioskodawców spełniających kryteria konkursu.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy precyzującej warunki szczegółowe dotyczące korzystania z przyznanej dotacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wyodrębniony do tego zadania rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia.

8. Warunkiem zawarcia umowy, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest sporządzenie korekty do oferty, zachowując deklarowaną wysokość środków finansowych własnych.
Niedostarczenie korekty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

9. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

§ 4.

Terminy i warunki realizacji zadania

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od dnia 20 lutego 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

2. Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

4. Dotowane z budżetu gminy mogą być wyłącznie zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Sułkowice. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania realizowane na terenie Gminy Sułkowice.

5. Deklarowany udział środków finansowych własnych oferenta na realizację zadania publicznego musi wynosić nie mniej niż 1% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

§ 5.

Termin i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie – z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia konkursu na wykonanie w 2019 r. zadań z zakresu działalności pożytku publicznego w Gminie Sułkowice”:
1) na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 01) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice
lub
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach;
- w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2019 r. do godz. 17:00.

2. Data wpływu do Urzędu Miejskiego decyduje o zachowaniu terminu.

3. Oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

§ 6.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. OCENA FORMALNA
1) oferta powinna być kompletna;
2) oferta, aby została uznana za prawidłową musi spełniać następujące kryteria:
a) oferent jest uprawniony do udziału w konkursie,
b) oferta musi być wypełniona prawidłowo i złożona na właściwym formularzu,
c) oferta została złożona w wymaganym terminie,
d) zadanie jest zgodne z celami i założeniami konkursu,
e) oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową oferenta (nieodpłatną lub odpłatną),
f) termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu o konkursie,
g) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalnorachunkowym (nie zawiera błędów rachunkowych),
h) oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione i opatrzona pieczęciami imiennymi. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczęciami imiennymi winny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
3) oferty niespełniające powyższych wymogów, określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1-2, czyli niekompletne i/lub nieprawidłowe zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

2. OCENA MERYTORYCZNA
1) przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) miejsce realizowanego zadania - na terenie Gminy Sułkowice - oraz jak największa liczba uczestników mieszkańców Gminy, szczególnie dzieci i młodzieży (oceniane w skali 0-3),
b) atrakcyjność i celowość oferty pod kątem korzyści dla mieszkańców Gminy (oceniane w skali 0-5),
c) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę (oceniane w skali 0-5),
d) ocena kosztów kalkulacji zadania- udział środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, oszczędność i efektywność wykonania, zakres (oceniane w skali 0 -7),
e) osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych zadań, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (oceniane w skali 0-10),
f) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (oceniane w skali 0-5);
2) wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do uzyskania rekomendacji do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania;
3) rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu daty ich składania;
4) oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

§ 7.

Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju oraz wysokość przekazanych dotacji w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu

1. Wysokość środków publicznych przekazanych w 2018 r. na realizację zadań określonych:
1) w § 1 ust. 1 pkt.1 – 242.000,00 zł;
2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 – 10.000,00 zł;
3) w § 1 ust. 2 pkt. 2 – 14.500,00 zł;
4) w § 1 ust. 3 - 13.000,00 zł.

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych...

Załącznik Nr 2 - Wzór oferty

Załącznik Nr 3 - Wzór sprawozdania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych