XV sesja Rady Miejskiej Drukuj
piątek, 22 listopada 2019 13:27, odsłon: 1552

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 listopada 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.       

3. Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Sułkowice.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

2)     przyjęcia programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2020;

3)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4)     wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice;

5)     ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2020;

6)     wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy;

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11.Komunikaty i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP