Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na budowę mostu w Biertowicach Drukuj
środa, 25 września 2013 09:04, odsłon: 477

AB.6750.2.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267)) oraz art. 11f. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.);

STAROSTA MYŚLENICKI

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Sułkowice, ul. Rynek 1, 32-440 Sułkowice reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Sułkowice, z 20.06.2013 r., skorygowanego dnia 08.07.2013 r.

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 2/2013 znak AB.6750.2.2013 z dnia 17.09.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu na rzece Skawince wraz z drogą dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Biertowice wraz z rozbiórką istniejącej kładki", na działkach ewidencyjnych nr:

a) znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę; w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 1088, 733/2 (733), 734/4 (734/1), 1089/3 (1089/2), 1090/4 (1090/1), 1091/2 (1091), 1070/2 (1070), 1058/1 (1058), 1172, 1173, 1057/4 (1057/1), 1066/1, 1067, 1068 w miejscowości Biertowice

b) znajdujących się w wyznaczonych terenach niezbędnych dla obiektów budowlanych (obowiązkiem będzie objęty fragment niżej wymienionej działki, niepodlegający podziałowi): 735/1 w miejscowości Biertowice.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36, pokój 32, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Myślenickiego na adres: ul. Reja 13, 32-400 Myślenice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od ostatniego dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni tj. od 25.09.2013 r. do 08.10.2013 r.