OK-3: Wyprawka szkolna. Drukuj
wtorek, 14 sierpnia 2012 13:23, odsłon: 571

 

Usługa: Wyprawka szkolna.
Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji.
Numer: OK-3 wersja: 2 data utworzenia: 9 lipca 2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach - Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01)
lub Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228) za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do której dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228).
Tel. 12 273 21 48, wew. 24.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. zaświadczenia o wysokości dochodów;
  2. w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego lub
  3. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej;
  4. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  5. imienny dowód zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek).
Informacje o opłatach:
Procedura nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy:
Określony w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Sułkowice
Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 9 lipca 2012 r.

§ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 706).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym.
Formularze wniosków do pobrania: