Sesja Rady Miejskiej nr IV z dn. 28 grudnia 2018 r. Drukuj
czwartek, 03 stycznia 2019 15:34, odsłon: 944

Na zakończenie roku

radni_uroczysta Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach w 2018 r. została podzielona tradycyjnie – na część roboczą, i część uroczystą. Na sesji roboczej w sali samorządowej w Starej Szkole w Sułkowicach radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku. Przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułkowice.

 

Uchwalono Uchwałę Budżetową Gminy Sułkowice na 2019 rok. Burmistrz Artur Grabczyk podziękował radnym oraz skarbnik za modyfikację budżetu i dostosowanie go do możliwości gminy, za kompromisy i za próby znalezienia złotego środka, by można było realizować go dla wspólnego dobra gminy.

Radni Gminy Sułkowice uchwalili plan pracy Rady Miejskiej oraz przyjęli plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019. Przyjęty został zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023; a także Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2019. Uchwalono także wynagrodzenie Burmistrza Gminy Sułkowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił potrzebę przyjęcia trzech uchwał: pierwszą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; drugą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; oraz trzecią w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Sułkowice pomocy w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”. Wszystkie projekty zostały przegłosowane pozytywnie.

Na sesji została też powołana doraźna Komisja Statutowa do opracowania nowelizacji Statutu Gminy Sułkowice. Jej przewodniczącym został Waldemar Wolski, a członkami: Izabela Starowicz, Urszula Surowiec i Kazimierz Król.

Radni, sołtysi i goście składali również interpelacje w różnych sprawach, typu brakujące: lustra, tablice ogłoszeniowe, kosze na śmieci, oznaczenia numerów ulic; zapadnięte studzienki, dziury w drogach itp.

Część uroczysta

Sesja uroczysta odbyła się strażnicy OSP w Sułkowicach. Zostali na nią zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek pomocniczych gminy, sołtysi oraz prezesi stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sułkowice.

Burmistrz Artur Grabczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wolski złożyli wszystkim gościom najserdeczniejsze życzenia noworoczne i wręczyli upominki w postaci symbolicznych świec. W świątecznej atmosferze wspólnie zostały odśpiewane piękne polskie kolędy, a akompaniowali zebranym dwaj organiści: Maciej Gawron z parafii pw. NSPJ w Sułkowicach (na akordeonie) oraz Dominik Bańdura z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej (jednocześnie nauczyciel muzyki w SP nr 1 w Sułkowicach) – na klawiszach, jego brat Rafał na gitarze, zaś rytm na instrumentach perkusyjnych nadawał Jarosław Ziembla. Nad wyświetlaniem tekstów kolęd czuwał zaś radny Maciej Ziembla.

Po uczcie duchowej przyszedł czas na coś dla ciała – poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Podkówka”. I tak symbolicznie został pożegnany stary rok przez przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych Gminy Sułkowice. Oby nowy 2019 rok przyniósł wszystkim spełnienie wszelkich planów, życzeń i marzeń.

tekst i fot. jgk