Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej Drukuj
czwartek, 10 stycznia 2019 15:55, odsłon: 599

NOWE ZASADY  KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w taki sposób, że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie  o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej.

 

REJESTRACJA WIZYTY

Od stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu telefonicznie pod numerem:

(12) 274 97 59

Kobiecie, która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Z ważnych powodów kolejność zgłoszeń udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.

LOKALIZACJA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SUŁKOWICACH

Lokal w Gminie Sułkowice znajduje się w Starej Szkole w Sułkowicach
(Rynek 6; 32-440 Sułkowice) – wejście z tyłu budynku.

Poniedziałek         13:00 - 17:00
Wtorek             8:00 - 12:00
Środa             8:00 - 12:00
Czwartek             8:00 - 12:00
Piątek             8:00 - 12:00


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:


1)    poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

2)    wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego;

3)    sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.