Uchwała nr XX/101/2012 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych ... Drukuj
czwartek, 26 kwietnia 2012 00:00, odsłon: 586

UCHWAŁA NR XX/101/12

RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2-3, w związku z  art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 i art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)-

 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1.

 

§ 2.

Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2.

 

§ 3.

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXIX/173/2000 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz wymiar zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sułkowic.

 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia – z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Socha

 

 Pełna treść uchwały wraz z załącznikiem.