XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
piątek, 23 sierpnia 2013 08:08, odsłon: 478

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 sierpnia 2013 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz.15:00

(Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji.

4. Przyjęcie protokołu obrad XXXV uroczystej sesji.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2013 r.

8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r. (Informacja przekazana została w dniu 4 lipca 2013 r.)

11. Informacja na temat nowych zasad wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

12. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.;

2) udzielenia pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej (wózka jezdnego do transportu pacjentów oraz dwóch sztuk pomp infuzyjnych).

3) nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sułkowice udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Krzywaczce, stanowiącej drogę.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Komunikaty i informacje.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.