XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
piątek, 22 listopada 2013 10:09, odsłon: 551

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 listopada 2013 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 15:00

(Sułkowice, Rynek 6)

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji.

4. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Uzupełnienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.

8. Uzupełnienie informacji Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.

9. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XLVII/363/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka w jej granicach administracyjnych;

2) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice;

3) ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego;

4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.;

5) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013 r.;

6) przyjęcia programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;

7) zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014;

8) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sułkowice;

9) nadania imienia ks. Józefa Sadzika Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Sułkowicach oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Sułkowicach.

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14. Komunikaty i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.