XLVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
piątek, 20 czerwca 2014 11:57, odsłon: 510

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2014 r. (czwartek)

w Sali Samorządowej w Sułkowicach (Rynek 6), o godz. 15:00 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLV sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Sułkowice: 
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułkowice za 2013 rok;
  2. odczytanie Uchwały Nr S.O.II.-423/46/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. dotyczącej: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice;
  3. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok;
  4. odczytanie Uchwały Nr S.O.II-424/47/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2014  r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok; 
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2013;
  6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2013.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2014 Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 roku;
  3. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice;
  4. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Sułkowice w roku budżetowym 2014;
  5. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach;
  6. zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Sułkowice;
  7. ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego;
  8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jego granicach administracyjnych;
  9. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na opracowanie pn. „Opracowanie uzupełniające dotyczące I-go Etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Skawinki na terenie Gminy Skawina i Gminy Sułkowice (Wariant W 2 D)”.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Komunikaty i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.