XLVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 08:49, odsłon: 656

 

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 
29 sierpnia 2014 r. (piątek) w Sali Samorządowej w Sułkowicach (Rynek 6), o godz. 13:00 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad XLVI sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2014 r.
7. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.
10. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2014 Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku;
   2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 roku;
   3) umorzenia pożyczki udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Myślenicach;
   4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki oraz zakup zestawu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach;
   5) wprowadzenia programu ,,Sułkowicka Karta Rodzina 3+";
   6) zmiany w Uchwale nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice;
   7) zmiany Uchwały Nr XLVII/363/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka - w jej granicach administracyjnych zmienionej uchwałą Nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku;
   8) zmiany Uchwały Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik - w jej granicach administracyjnych;
   9) ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryterium przyznania dopłaty;
   10) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice;
   11) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej własność gminy Sułkowice;
   12) wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, zajętej pod drogę gminną.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Komunikaty i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.