LI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
piątek, 07 listopada 2014 16:46, odsłon: 496

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że LI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 

13 listopada 2014 r. (czwartek)
w Sali Samorządowej w Sułkowicach (Rynek 6),
o godz. 15:00 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad L sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Uzupełnienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.
7.    Uzupełnienie informacji Burmistrza gminy Sułkowice na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
8.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2013/2014 .              
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 roku;
2)    zmiany uchwały Nr XLVII/311/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/363/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka - w jej granicach administracyjnych zmienionej uchwałą Nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku;
3)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka - w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz  terenów określonych w uchwale  nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr ……………. Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia …………2014 r.;
4)    przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Komunikaty i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.