IV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach VIII kadencji Drukuj
piątek, 21 grudnia 2018 11:57, odsłon: 741

IV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w Starej Szkole w Sułkowicach, Rynek 6

Część uroczysta odbędzie się o godz. 12 00 w Strażnicy OSP w Sułkowicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.       
 3. Przyjęcie protokołu obrad II sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice.
 10. Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019;
  2. przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023;
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2019;
  4. wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sułkowice;
  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  7. przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Sułkowice pomocy w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”;
  8. powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowelizacji Statutu Gminy Sułkowice.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Sułkowicach.