XXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj
piątek, 17 czerwca 2016 08:47, odsłon: 601

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

XXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w dniu: 

23 czerwca 2016 r.  (czw.) 
w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6 (Sala Samorządowa), o godz. 10:00


Porządek obrad: 


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXIII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
9.    Organizacja Dni Gminy Sułkowice.
10.    Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11.    Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Sułkowice na lata 2012-2015.
12.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2015 rok i informacji o stanie mienia Gminy Sułkowice: 
1)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułkowice za 2015 rok;
2)    odczytanie Uchwały Nr S.O.II-423/51/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice;
3)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
4)    odczytanie Uchwały Nr S.O.II-424/22/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sułkowice za 2015 rok; 
5)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2015;
6)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2015.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2015 Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
3)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1938K w Krzywaczce;
4)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 18274 (ul. Dolna) w miejscowości Rudnik.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Komunikaty i informacje.
16.    Zamknięcie obrad sesji. 

 


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.